Аят 1
1
Аят 1
Аят 2
Аят 3
Джуз 30
Джуз 1
Джуз 2
Джуз 3
Джуз 4
Джуз 5
Джуз 6
Джуз 7
Джуз 8
Джуз 9
Джуз 10
Джуз 11
Джуз 12
Джуз 13
Джуз 14
Джуз 15
Джуз 16
Джуз 17
Джуз 18
Джуз 19
Джуз 20
Джуз 21
Джуз 22
Джуз 23
Джуз 24
Джуз 25
Джуз 26
Джуз 27
Джуз 28
Джуз 29
Джуз 30
00:00 / 00:00
Сурат 110, (Ннасри)
Аллагьасул ц1аралдалъун,
Жиндир гурх1ел г1ат1идав,
Жиндир гурх1ел даимав
Бач1индал
кумек
Аллагьасул
ва бергьенлъи
хадур дудаги рихьидал
г1адамал
лъугьунел
диналде
Аллагьасул
къукъаби гьарун
гьабеха дуца тасбих1
вецциялдалъун
дурго Бет1ергьан
ва Гьесдаса мунагьал чуриги т1алаб гьабе.
Х1акълъунго Гьев
(ккола)
тавбу къабул гьабулевлъун.

Гьаб т1амачалда хурхарал комментариял


Гьаб т1амач х1алт1иялда яги гьалда жаниб бугеб жоялда хурхараб пикруялъул бицизе дур гъира бугищ? Мун вук1а т1оцесев чилъун, гара-ч1вари гьабулев.